Home

Nunit và Moq

Unit test trong C# với NUnit và Moq – Phần 1 

Phần 1 sẽ được dịch từ: https://www.agile-code.com/blog/mocking-with-moq/ https://spin.atomicobject.com/2017/08/07/intro-mocking-moq/ https://deanhume.com/basic-introduction-to-writing-unit-tests-with-moq/ Giới thiệu Trong lập trình hướng đối tượng, mock object là các object mô phỏng các hành vi của object thật. Mock thường được sử dụng trong unit test. Nói một cách chính xác thì mock…

Nunit và Moq

Unit test trong C# với NUnit và Moq – Phần 2 

Phần 2 sẽ được dịch từ: https://www.developerhandbook.com/unit-testing/writing-unit-tests-with-nunit-and-moq/ https://spin.atomicobject.com/2017/08/07/intro-mocking-moq/ Phần 1 xem tại đây. Giới thiệu Tôi giả sử rằng bạn đã thấy được những lợi ích cũng như những hạn chế của unit test. Tôi đã đọc hàng tá blog, xem nhiều video, và đọc…