NUnit class Assert được sử dụng để xác định một test method cụ thể có đạt được kết quả mong đợi hay không.

Trong một test method, chúng ta viết code để kiểm tra hành vi của business object. Business object đó trả về một kết quả. Method Assert dùng để khớp kết quả thực tế nhận được và kết quả mong đợi. Nếu kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, trường hợp test đó pass, và ngược lại, hai kết quả không giống nhau, test fail.

Mô hình ràng buộc

NUnit cung cấp một Mô hình ràng buộc mới để cải thiện khả năng đọc test method. Trong mô hình ràng buộc, chúng ta sử dụng một method That để kiểm tra phản hồi mong đợi.

Method That áp dụng một ràng buộc đến giá trị thực tế. Nếu ràng buộc được đáp ứng, trường hợp test của chúng ta pass, và ngược lại trường hợp đó fail.

Các Helper class

Dưới đây là một vài helper class để cung cấp một ràng buộc cho method Assert.

 1. Is
 2. Has
 3. Contains
 4. Does
 5. Throws

Phân loại các ràng buộc

Những ràng buộc có thể chia thành tám loại:

 1. Comparison
 2. String
 3. Collection
 4. Conditional
 5. Compound
 6. Directory/File
 7. Type/Reference
 8. Exceptions

Comparison Constraints

Equal Constraint Example

Assert.That(result, Is.EqualTo(5));

Not Equal Constraint Example

Assert.That(result, Is.Not.EqualTo(7));

Greater Than Constraint Example

Assert.That(result, Is.GreaterThan(2));
Assert.That(result, Is.GreaterThanOrEqualTo(5));

Less Than Constraint Example

Assert.That(result, Is.LessThan(9));
Assert.That(result, Is.LessThanOrEqualTo(5));

Ranges Example

Assert.That(result, Is.InRange(5, 10));

String Constraints

String Equal / Not Equal Constraint Example

Assert.That(result, Is.EqualTo("abcdefg"));
Assert.That(result, Is.Not.EqualTo("mnop"));

String Equal Ignore Case Example

Assert.That(result, Is.EqualTo("ABCDEFG").IgnoreCase);

Substring Constraint Example

Assert.That(result, Does.Contain("def").IgnoreCase);
Assert.That(result, Does.Not.Contain("igk").IgnoreCase);

Empty Example

Assert.That(result, Is.Empty);
Assert.That(result, Is.Not.Empty);

Starts With / Ends With Examples

Assert.That(result, Does.StartWith("abc"));
Assert.That(result, Does.Not.StartWith("efg"));

Assert.That(result, Does.EndWith("efg"));
Assert.That(result, Does.Not.EndWith("mno"));

Regex Constraint Example

string result = "abcdefg";

Assert.That(result, Does.Match("a*g"));
Assert.That(result, Does.Not.Match("m*n"));

Collection Constraints

All Items Examples

 
int[] array = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };

Not Null Example

Assert.That(array, Is.All.Not.Null);

All Greater Than Example

Assert.That(array, Is.All.GreaterThan(0));

All Less Than Example

Assert.That(array, Is.All.LessThan(10));

Instance Of Example

Assert.That(array, Is.All.InstanceOf<Int32>());

No Items Example

Assert.That(array, Is.Empty);
Assert.That(array, Is.Not.Empty);

Exactly n Items Example

Assert.That(array, Has.Exactly(5).Items);

Unique Items Example

Assert.That(array, Is.Unique);

Contains Item

Assert.That(array, Contains.Item(4));

Ordered Examples

Ascending

Assert.That(array, Is.Ordered.Ascending);

Descending

Assert.That(array, Is.Ordered.Descending);

By Single Property

List<Employee> employees = new List<Employee>();
employees.Add(new Employee { Age = 32 });
employees.Add(new Employee { Age = 49 });
employees.Add(new Employee { Age = 57 });

Assert.That(employees, Is.Ordered.Ascending.By("Age"));
Assert.That(employees, Is.Ordered.Descending.By("Age"));

By Multiple Properties

Assert.That(employees, Is.Ordered.Ascending.By("Age").Then.Descending.By("Name"));

SuperSet / SubSet Examples

int[] array = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
int[] array2 = { 3, 4 };
Assert.That(array2, Is.SubsetOf(array));

Conditional Constraints

Null Constraint Examples

Assert.That(array, Is.Null);
Assert.That(array, Is.Not.Null);

Boolean (True / False)

bool result = array.Length > 0;
Assert.That(result, Is.True);

Assert.That(result, Is.False);

Empty Constraint Example

Assert.That(array, Is.Empty);

Compound Constraints

AND constraint example

Assert.That(result, Is.GreaterThan(4).And.LessThan(10));

OR example

Assert.That(result, Is.LessThan(1).Or.GreaterThan(4));

NOT example

Assert.That(result, Is.Not.EqualTo(7));

Directory / File Constraints

File or Directory exists.

Assert.That(new FileInfo(path), Does.Exist);
Assert.That(new FileInfo(path), Does.Not.Exist);

Assert.That(new DirectoryInfo(path), Does.Exist);
Assert.That(new DirectoryInfo(path), Does.Not.Exist);

Same Path Example

Assert.That(path, Is.SamePath(@"c:\documents\imp1").IgnoreCase);

Empty Directory. Is.Empty returns true when directory has no files.

Assert.That(new DirectoryInfo(path), Is.Empty);

Type / Reference Constraints

Instance of example

IEmployee emp = new Employee();

Assert.That(emp, Is.InstanceOf<IEmployee>());
Assert.That(emp, Is.Not.InstanceOf<string>());

Exact Same Type Constraint

Assert.That(emp, Is.TypeOf<Employee>());

Assignable to another Type. For e.g. interface to implemented class.

Assert.That(emp, Is.AssignableTo<Employee>());

Exceptions Constraints

Is Exception Throws By Method

IEmployee emp = new Employee();
emp.Age = 0;

Assert.That(emp.IsSeniorCitizen(), Throws.Exception);

Expected / Same Type Exception

Assert.That(emp.IsSeniorCitizen(), Throws.TypeOf<ArgumentException>());

Exception Message Comparison

Exception ex = Assert.Throws<ArgumentException>(() => emp.IsSeniorCitizen());
Assert.That(ex.Message, Is.EqualTo("Age can not 0."));

Danh sách tất cả bài viết trong series có thể xem tại đây.