Cài đặt môi trường cho project NUnit thông qua hai bước:

 1. Cài đặt các assembly của NUnit cho project.
 2. Cài đặt Test Runner để hiển thị kết quả các trường hợp test.

Cài đặt các assembly của NUnit cho project

Chúng ta luôn tạo project riêng được cài NUnit dùng để test. Dựa theo quy tắc đặt tên, tên của project nên là [Tên project được test].[Tests]. Ví dụ, nếu chúng ta muốn test một project có tên là CustomerOrderService, tên của test project sẽ là CustomerOrderService.Tests.

 1. Visual Studio > New Project > Class Library > Name: CustomerOrderService.
 2. Click chuột phải vào solution > Add New Project > Class Library > Name: CustomerOrderService.Tests.

Chúng ta đã có hai project trong solution. Trong project CustomerOrderService, chúng ta viết business logic và ở project thứ hai CustomerOrderService.Tests, chúng ta viết các trường hợp test cho project CustomerOrderService.

Bước tiếp theo là thêm các assembly của NUnit vào project.

 1. Click chuột phải vào CustomerOrderService.Tests và chọn Manage NuGet Packages.
 2. Trong search box của NuGet, chọn tab Browse và gõ NUnit trong textbox.
 3. Chọn NUnit và click nút Install.

 1. Assembly của NUnit (nunit.framework) được thêm vào test project.
 2. Thêm reference library class CustomerOrderService vào test project.
 3. Chọn Add Reference trong menu chuột phải vào test project > chọn tab Project - Solution > Tick vào checkbox trước CustomerOrderService > click nút OK.

Bây giờ thì test project đã được cài đặt các assembly cần thiết. Bước tiếp theo là thêm Test Runner vào solution.

Cài đặt Test Runner

Để cài đặt Test Runner, chúng ta thêm NUnit Test Adapter từ Nuget. Các bước như dưới đây:

 1. Click chuột phải vào project CustomerOrderService.Tests và chọn Manage NuGet Packages.
 2. Tìm kiếm NUnit3TestAdapter và cài đặt.

Bây giờ chúng ta cần phải viết một test để kiểm tra xem mọi thứ có được cài đặt đúng hay chưa.Thêm đoạn code dưới đây vào Class1 (được tạo tự động trong file Class1.cs) trong project CustomerOrderService.Tests.

using NUnit.Framework;
 
namespace CustomerOrderService.Tests
{
  [TestFixture]
  public class Class1
  {
    [Test]
    public void Test1()
    {
      Assert.That(1 == 1);
    }
  }
}

Chúng ta sẽ tìm hiểu về attribute TestFixtureTest, class Assert trong các bài viết sau. Còn bây giờ tiến hành build solution.

Chọn Visual Studio Test Menu > Windows > Test Explorer.

Test Explorer hiển thị các test function trong phần Not Run Tests. Nhấn nút Run All để chạy các test.

Phía dưới Test Explorer sẽ hiển thị kết quả test. Ở hình dưới đây, nó hiển thị kết quả củaTest1: Test Passed – Test1.

Như vậy test project và Test Runner đã được cài đặt thành công. Trong các bài viết tiếp, chúng ta sẽ học thêm về các attribute và class của NUnit.

Danh sách tất cả bài viết trong series có thể xem tại đây.