Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Log4net. Đây là bài viết “mì ăn liền” do các đoạn code trong bài này có thể dùng làm mẫu để sử dụng sau này, hoặc làm theo và có thể sử dụng…