Sự khác nhau giữa hai property TargetName và TargetObject trong WPF, và cách đặt giá trị cho mỗi property.