Home

NUnit

Giới thiệu cơ bản về NUnit trong C# 

Nguồn bài viết: https://toidicodedao.com/2015/08/25/tutorial-viet-unit-test-trong-c-voi-nunit/ Mình lấy bài viết này làm nguồn vì đọc rất hay và dễ hiểu và hay nhất bằng tiếng Việt khi mới tiếp cận NUnit. Tuy nhiên trong đó mình có chỉnh sửa, thêm bớt một số vấn đề so với…